Τήρηση προσωπικών δεδομένων

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κλήρωσης

1. Περιγραφή

1.Η εταιρία Marketing Consultant – Ευθύμιος Σαρανταένας με ΕΔΡΑ: Λ. Κηφισίας 179, Μαρούσι Αττικής
Τηλ. 211-7706299 (εφεξής ο «Σύμβουλος») προσφέρει σε 3 συμμετέχοντες στην κλήρωση «Κλήρωση 3 Βιβλίων», από ένα βιβλίο «Το μάρκετινγκ της επιχείρησής σας» των Εκδόσεων Rosili, αξίας 19,89 ευρώ (εφεξής το «Έπαθλο»). Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα καταχωρήσουν το email τους στη ιστοσελίδα https://marketingconsultant.gr/giveaway/klirosi-vivliou , έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το Έπαθλο, την ημέρα της κλήρωσης 21 Δεκεμβρίου 2018 στις 15.00.

2. Συμμετοχή – Διάρκεια – Ανάδειξη

1.Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών κάτοικοι Ελλάδα. Αποκλείονται της συμμετοχής στην κλήρωση οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του «Συμβούλου». Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση θα πρέπει να έχουν καταχωρήσει το email τους  μέχρι τις 21/12 στις 11:00 το πρωί.

2.Ο Σύμβουλος διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

3.Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2018 στις 15.00. ηλεκτρονικά

3. Έπαθλο

1. Το Έπαθλο των 3 τελικών νικητών σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρηματικό ποσό.

2. Το Έπαθλο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.

3. Ο Σύμβουλος δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τo Έπαθλο πέραν της απόδοσής του στον νικητή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

4. To Έπαθλο είναι δωρεάν παροχή των εκδόσεων Rosili.

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή

1.Ο Νικητής θα αναδειχθεί με κλήρωση που θα λάβει χώρα ηλεκτρονικά μέσα από το plugin Giveaways του WordPress. Ο Σύμβουλος θα επικοινωνήσει με τον νικητή μέσω email για λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοση του Επάθλου.

5. Ενημέρωση για την ανάδειξη του νικητή

1. Ο Σύμβουλος διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

2. Ο Σύμβουλος διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα του Συμβούλου είτε στην σελίδα του στο Facebook.

6. Πληροφορίες.

1.Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 211-7706299 , από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 19:00.

7. Προσωπικά Δεδομένα/Αποποίηση Ευθύνης.

1.  Ο Σύμβουλος ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στην κλήρωση, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση των νικητών και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε αυτούς.

2. Με την συμμετοχή σας αποδέχεστε την λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από: α) το Σύμβουλο για άρθρα και νέα γύρω από τον χώρο του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο [email protected] β) από τις Εκδόσεις Rosili με ενημερώσεις για νέα βιβλία. Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στο [email protected]

3. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Συμβούλου, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Επάθλου, τα οποία μετά τη λήξη του διαγωνισμού έχουν υποχρεώσει να τα καταστρέψουν.

4. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 και του νέο κανονισμού GDPR για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, ο Σύμβουλος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.

7. Ανάκληση Προκήρυξης– Τροποποίηση Όρων.

1.Ο Σύμβουλος δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και την ημερομηνία της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, ο Σύμβουλος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει την κλήρωση οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή ο Σύμβουλος θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση της κλήρωσης με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την κλήρωση, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

9. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

X